Kövess minket közösségi oldalainkon:
Kérdésed van? Tel.: +36-20/399-3205 E-mail: hello@snappy.hu

Általános Szerződési Feltételek

A szolgáltatás nyújtásának feltételei

 

1) A Megrendelő köteles a Szolgáltatónak a foglaló összegét előre megfizetni, mely képezi a foglalási díjat, illetve ennek megfizetésével véglegesítheti a foglalását.

2) A szolgáltatás foglaló díjának megfizetésével a Megrendelő megbízása alapján a Szolgáltató vállalja, a Megrendelő által megjelölt esemény fotózását, a megrendeltek szerint.

3) A Megrendelő köteles minden olyan információt (időbeosztás, pontos helyszín, kontaktok telefonszáma, az eseményen a Megrendelő nevében rendelkezni jogosult személy neve és telefonszáma) vagy ezek változását legkésőbb az esemény időpontját megelőző 4 napon belül írásban a Szolgáltatónak megadni, amely a megrendelésben rögzített szolgáltatás vállalt határidőben és módon történő teljesítéséhez szükséges. Az ennek elmulasztásból eredő hibákért, illetve hibás teljesítésért, vagy az esetlegesen az ezzel összefüggésben bekövetkező kárért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

4) Megrendelő köteles az esemény helyszínén a fotózás megfelelő körülményeit biztosítani (220V hálózati csatlakozó, minimum 2×2 méteres fedett terület). Az ennek elmulasztásból eredő hibákért, és hiányosságokért, illetve hibás teljesítésért, vagy az esetlegesen az ezzel összefüggésben bekövetkező kárért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

5) Megrendelő köteles a nyomatok sablonjához szükséges anyagokat (logó, feliratok, vízjel) legkésőbb az esemény időpontját megelőző 2 héten belül a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani.

6) Megrendelő köteles a Szolgáltató nevében eljáró Asszisztens részére ülőhelyről és étkezésről gondoskodni, amennyiben a fotózás időtartama a 6 órát meghaladja.

7) A Megrendelő köteles egy illetékes személyt biztosítani a helyszínen az elkészült anyag (Pendrive) átvételére.

8) A Megrendelő tudomásul veszi, hogy ha megrendelését kevéssel a leendő rendezvényt megelőzően adja le, amely bele esik a LAST MINUTE időtartamunkba, abban az esetben felárat kell felszámolnunk. Ennek oka, hogy ezen időponton túl már sokkalta körülményesebb a bérlések teljesítése. Esküvők esetében 4 héttel az esküvőt megelőzően, céges rendezvények esetében pedig 2 héttel a rendezvényt megelőzően lehet LAST MINUTE  felár nélkül rendelést leadni. A megrendelési felár: Bruttó 30.000 Ft

 

Nem szerződésszerű teljesítés jogkövetkezménye

1) A Megrendelő és Szolgáltató megállapodik, amennyiben a Szolgáltató a megrendelésben foglaltakat neki felróhatóan nem teljesíti, akkor a Megrendelő a megrendelt szolgáltatás nettó díj 20%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbérre jogosult, amely esetben a Megrendelő a továbbiakban a teljesítést nem követelheti.

2) Megrendelő és Szolgáltató megállapodik, hogy amennyiben a Szolgáltatónak fel nem róható, de a Szolgáltató érdekkörében felmerült okból (gép meghibásodása, közúti baleset, stb.) a megrendelt szolgáltatás teljesítése lehetetlenné válik, a Szolgáltató köteles a foglaló összegét visszaszolgáltatni a megrendelőnek az ok bekövetkezésétől számított 8 napon belül visszafizetni, a Megrendelő által megadott bankszámlaszámra, de a Szolgáltató a teljesítés elmaradásából eredő kár megtérítésére nem kötelezhető.

5) Ha a Szolgáltató a megrendelésben foglalt megrendelt szolgáltatást, neki felróhatóan nem teljesíti, előre utalás estén a megrendelt szolgáltatás teljes összegét köteles visszafizetni a Megrendelő által megadott bankszámlaszámára, az ok bekövetkezésétől számított 8 napon belül.

6) Megrendelő és Szolgáltató megállapodik, hogy amennyiben a Megrendelő érdekkörében felmerült okból (esemény elmaradása, helyszín hiánya, stb.) nem lehet teljesíteni a megrendelést, vagy a Megrendelő az esemény időpontját megelőző 6 héten belül eláll a megrendeléstől, a Szolgáltatót az elvégzett munka és költségei fejében csak a megrendelt szolgáltatás nettó díjának 20%-a illeti meg. A megrendelt szolgáltatás ezen felüli összegére a Szolgáltató nem tarthat igényt. Így a megrendelés előre utalás estén, a megrendelt szolgáltatás nettó díj 80%-t, köteles visszafizetni a Megrendelő által megadott bankszámlaszámára.

7) A Megrendelő és Szolgáltató megállapodik, hogy amennyiben a megrendelés mindkét fél érdekkörén kívüli okból (árvíz, tűzvész, katasztrófa-, vészhelyzet, háború stb.), vagy mindkét fél érdekkörében felmerült okból nem teljesíthető a Szolgáltatót az elvégzett munka és költségei fejében a szerződött díj 20%-a megilleti.

 

 

Egyéb rendelkezések

1) A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a fényképek száma, továbbá a fotózás teljesíthetősége függ a vendégek rendelkezésre állási készségétől. Az ebből eredő hiányosságokért, illetve hibás teljesítésért, a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

2) A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelt szolgáltatásához kapcsolódó módosításokat, legkésőbb csak az eseményt megelőző 4 napig tehet. Az ezt követő változtatásokból -különösen: háttér, érkezés időpontja, kezdő időpont, extra kérések- eredő hiányosságokért, illetve hibás teljesítésért, a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

3) A Szolgáltató köteles mindent megtenni a felszerelése biztonságos, sérülésmentes használata érdekében (állandó asszisztens jelenléttel), viszont az ennek ellenére a vendégek által a Szolgáltató felszerelésben keletkezett károk megtérítése a Megrendelőt terhelik.

4) A szolgáltató köteles mindent megtenni a biztonságos adattárolás érdekében, de nem felel a szakszerűen használt eszközök meghibásodásából adódó adatvesztésekért. Ebből eredő kár megtérítésére a Szolgáltató nem kötelezhető.

5) A megrendelésben megadott bérlési időn túl, utólagosan a helyszínen igényelve minden további megkezdett óra díja bruttó 30.000 Ft.  Ez az összeg a fennmaradó összeghez fog hozzá íródni.

6) A Megrendelő elfogadja, hogy a szerkesztett nyomat felületének 4%-ával a Szolgáltató rendelkezik és azon vízjelet, logót tüntethet fel.

7) A Megrendelő elfogadja, hogy a Megrendelőre a Szolgáltató referenciamunkaként szabadon hivatkozhat saját honlapján és egyéb helyeken (szöveges és képes formában is), az alapvető etikai szabályok megtartásával. Ellenkező esetben a Megrendelőnek ezt írásban kell jeleznie a Szolgáltatónak.

8) A Megrendelő és a Szolgáltató megállapodnak, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek megszegéséért mindkét fél kártérítési felelősségének a mértéke a megrendelésben foglalt szolgáltatások és termékek díjának értékéig terjed. Egyik fél sem kötelezhető ezen felüli kár megfizetésére.

9) A Megrendelő és a Szolgáltató kötelezettséget vállalnak arra, hogy a megrendelés és a szolgáltatás kapcsán birtokába jutott adatokat, információkat, költségeket, jövőbeli terveket (beleértve szóbeli információkat), üzleti titokként kezelik, azokat harmadik személynek nem adják tovább, időbeli korlátozás nélkül.

10) A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

11) A Megrendelő és a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételekből eredő esetleges jogviták rendezésére a Szolgáltató székhelyéhez tatozó bíróság kizárólagos illetékességét köti ki. A Megrendelő a szolgáltatás megrendelésével kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket mint akaratával mindenben megegyezőt elolvasás és értelmezés után megismerte és elfogadta.