Kövess minket közösségi oldalainkon:
Kérdésed van? Tel.: +36-20/399-3205 E-mail: hello@snappy.hu

Általános Szerződési Feltételek

A szolgáltatás nyújtásának feltételei

 

1) A Megrendelő köteles a Szolgáltatónak a megrendelt szolgáltatás díjának 50%-át előre megfizetni, mely képezi a foglalási díjat, illetve ennek megfizetésével véglegesítheti a foglalását.

2) A szolgáltatás foglaló díjának megfizetésével a Megrendelő megbízása alapján a Szolgáltató vállalja, a Megrendelő által megjelölt esemény fotózását, a megrendeltek szerint.

3) A Megrendelő köteles minden olyan információt (időbeosztás, pontos helyszín, kontaktok telefonszáma, az eseményen a Megrendelő nevében rendelkezni jogosult személy neve és telefonszáma) vagy ezek változását legkésőbb az esemény időpontját megelőző 2 héten belül írásban a Szolgáltatónak megadni, amely a megrendelésben rögzített szolgáltatás vállalt határidőben és módon történő teljesítéséhez szükséges. Az ennek elmulasztásból eredő hibákért, illetve hibás teljesítésért, vagy az esetlegesen az ezzel összefüggésben bekövetkező kárért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

4) Megrendelő köteles az esemény helyszínén a fotózás megfelelő körülményeit biztosítani (220V hálózati csatlakozó, minimum 2×2 méteres fedett terület). Az ennek elmulasztásból eredő hibákért, és hiányosságokért, illetve hibás teljesítésért, vagy az esetlegesen az ezzel összefüggésben bekövetkező kárért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

5) Megrendelő köteles a nyomatok sablonjához szükséges anyagokat (logó, feliratok, vízjel) legkésőbb az esemény időpontját megelőző 3 héten belül a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani.

6) Megrendelő köteles a Szolgáltató nevében eljáró Asszisztens részére ülőhelyről és étkezésről gondoskodni, amennyiben a fotózás időtartama a 6 órát meghaladja.

7) A Megrendelő köteles egy illetékes személyt biztosítani a helyszínen az elkészült anyag (Pendrive) átvételére.

 

 

Nem szerződésszerű teljesítés jogkövetkezménye

1) A Megrendelő és Szolgáltató megállapodik, amennyiben a Szolgáltató a megrendelésben foglaltakat neki felróhatóan nem teljesíti, akkor a Megrendelő a megrendelt szolgáltatás nettó díj 20%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbérre jogosult, amely esetben a Megrendelő a továbbiakban a teljesítést nem követelheti.

2) Megrendelő és Szolgáltató megállapodik, hogy amennyiben a Szolgáltatónak fel nem róható, de a Szolgáltató érdekkörében felmerült okból (gép meghibásodása, közúti baleset, stb.) a megrendelt szolgáltatás teljesítése lehetetlenné válik, előre utalás esetén a Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatás teljes árát a Megrendelőnek az ok bekövetkezéséről számított 8 napon belül visszafizetni, a Megrendelő által megadott bankszámlaszámra, de a Szolgáltató a teljesítés elmaradásából eredő kár megtérítésére nem kötelezhető.

3) A Megrendelő jogos meghiúsulási kötbér igénylésekor, a Szolgáltató köteles a Megrendelő által megadott bankszámlaszámára utalni a meghiúsulási kötbér összegét, az igénylés elfogadását követően 8 napon belül.

4) Ha a Szolgáltató a megrendelésben foglalt megrendelt szolgáltatást, neki felróhatóan nem teljesíti, előre utalás estén a megrendelt szolgáltatás teljes összegét köteles visszafizetni a Megrendelő által megadott bankszámlaszámára.

5) Megrendelő és Szolgáltató megállapodik, hogy amennyiben a Megrendelő érdekkörében felmerült okból (esemény elmaradása, helyszín hiánya, stb.) nem lehet teljesíteni a megrendelést, vagy a Megrendelő az esemény időpontját megelőző 8 héten belül eláll a megrendeléstől, a Szolgáltatót az elvégzett munka és költségei fejében csak a megrendelt szolgáltatás nettó díjának 20%-a illeti meg. A megrendelt szolgáltatás ezen felüli összegére a Szolgáltató nem tarthat igényt. Így a megrendelés előre utalás estén, a megrendelt szolgáltatás nettó díj 20%-án felüli összeget, köteles visszafizetni a Megrendelő által megadott bankszámlaszámára.

6) A Megrendelő és Szolgáltató megállapodik, hogy amennyiben a megrendelés mindkét fél érdekkörén kívüli okból (árvíz, tűzvész, katasztrófa-, vészhelyzet, háború stb.), vagy mindkét fél érdekkörében felmerült okból nem teljesíthető a Szolgáltatót az elvégzett munka és költségei fejében a szerződött díj 20%-a megilleti.

 

 

Egyéb rendelkezések

1) A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a fényképek száma, továbbá a fotózás teljesíthetősége függ a vendégek rendelkezésre állási készségétől. Az ebből eredő hiányosságokért, illetve hibás teljesítésért, a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

2) A Szolgáltató köteles mindent megtenni a felszerelése biztonságos, sérülésmentes használata érdekében (állandó asszisztens jelenléttel), viszont az ennek ellenére a vendégek által a Szolgáltató felszerelésben keletkezett károk megtérítése a Megrendelőt terhelik.

3) A szolgáltató köteles mindent megtenni a biztonságos adattárolás érdekében, de nem felel a szakszerűen használt eszközök meghibásodásából adódó adatvesztésekért. Ebből eredő kár megtérítésére a Szolgáltató nem kötelezhető.

4) A megrendelésben megadott bérlési időn túl, utólagosan a helyszínen igényelve minden további megkezdett óra díja bruttó 22.000 Ft.

5) A Megrendelő elfogadja, hogy a szerkesztett nyomat felületének 4%-ával a Szolgáltató rendelkezik és azon vízjelet, logót tüntethet fel.

6) A Megrendelő elfogadja, hogy a Megrendelőre a Szolgáltató referenciamunkaként szabadon hivatkozhat saját honlapján és egyéb helyeken (szöveges és képes formában is), az alapvető etikai szabályok megtartásával. Ellenkező esetben a Megrendelőnek ezt írásban kell jeleznie a Szolgáltatónak.

7) A Megrendelő és a Szolgáltató megállapodnak, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek megszegéséért mindkét fél kártérítési felelősségének a mértéke a megrendelésben foglalt szolgáltatások és termékek díjának értékéig terjed. Egyik fél sem kötelezhető ezen felüli kár megfizetésére.

8) A Megrendelő és a Szolgáltató kötelezettséget vállalnak arra, hogy a megrendelés és a szolgáltatás kapcsán birtokába jutott adatokat, információkat, költségeket, jövőbeli terveket (beleértve szóbeli információkat), üzleti titokként kezelik, azokat harmadik személynek nem adják tovább, időbeli korlátozás nélkül.

9) A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

10) A Megrendelő és a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételekből eredő esetleges jogviták rendezésére a Szolgáltató székhelyéhez tatozó bíróság kizárólagos illetékességét köti ki. A Megrendelő a szolgáltatás megrendelésével kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket mint akaratával mindenben megegyezőt elolvasás és értelmezés után megismerte és elfogadta.